Agrokomplex Šumava tvoří majetkově propojenou skupinu společností, která sleduje společný cíl – komplexní, integrovaný systém hospodaření v horské a podhorské části Šumavy při respektování základních přírodních, ekonomických a sociálních zákonitostí. Veškerá hospodářská činnost je prováděna v souladu s legislativními normami a v úzké součinnosti s místními orgány státní správy a ochrany přírody. Skupina společností uplatňuje takové hospodářské postupy, které jsou přírodě blízké, s cílem zajistit ekologickou stabilitu obhospodařovaného území. Vedle zemědělské prvovýroby, údržby krajiny, udržování v krajině rozptýlené zeleně, ochrany přírody a provozování myslivosti a rybářství se zabývá rovněž zpracováním zemědělských výrobků a obchodem se zemědělskými komoditami a hospodářskými potřebami.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně