Země­děl­ská prvo­vý­ro­ba

Údrž­ba kra­ji­ny a udr­žo­vá­ní v kra­ji­ně roz­ptý­le­né zele­ně

Ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost

Skla­do­vá­ní a obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou a výro­ba krm­ných smě­sí

Pekař­ská výro­ba

Jateč­ná výro­ba

Výro­ba, skla­do­vá­ní a pro­dej kon­zum­ních a lou­pa­ných bram­bor

Nákup a odbyt jateč­ných a zásta­vo­vých zví­řat a dal­ší obchod­ní čin­nos­ti

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně