ÚČETNÍ – EKONOM

Úva­zek: Prá­ce na plný úva­zek
Smlou­va: Pra­cov­ní smlou­va
Mís­to výko­nu prá­ce: Pra­cha­ti­ce
Nástup: mož­ný od 3.3.2022

Základ­ní poža­dav­ky pro nabí­ze­nou pra­cov­ní pozi­ci:
min. SŠ vzdě­lá­ní eko­no­mic­ké­ho smě­ru
zna­lost účet­ní a daňo­vé legisla­ti­vy
uži­va­tel­ská zna­lost MS Offi­ce (Word, Excel)
peč­li­vost, komu­ni­ka­tiv­nost, fle­xi­bi­li­ta

Pra­cov­ní náplň:
účto­vá­ní o nákla­dech a výno­sech a výsled­cích hos­po­da­ře­ní pod­ni­ku
spo­lu­prá­ce při sesta­vo­vá­ní účet­ních uzá­vě­rek a účet­ních výka­zů

Nabí­zí­me:
odpo­ví­da­jí­cí mzdo­vé ohod­no­ce­ní
5 týd­nů dovo­le­né
pří­spě­vek na stra­vo­vá­ní
pří­spě­vek na dopra­vu

K písem­né či úst­ní žádosti o mís­to při­lož­te pro­fes­ní živo­to­pis.
kon­takt: 602 425 995
e‑mail: zc.tp1664911753vzz@a1664911753vokna1664911753k.j1664911753


ŘEDITEL ÚSEKU ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Úva­zek: Prá­ce na plný úva­zek
Smlou­va: Pra­cov­ní smlou­va
Nástup: mož­ný od 3.3.2022

Základ­ní poža­dav­ky pro nabí­ze­nou pra­cov­ní pozi­ci:
vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní země­děl­ské­ho zamě­ře­ní
3 roky pra­xe v obo­ru
řidič­ské opráv­ně­ní skup. B
ocho­tu pra­co­vat nad rámec pra­cov­ní doby
odbor­nost, řídí­cí a orga­ni­zač­ní schop­nos­ti, fle­xi­bi­li­ta, odpo­věd­nost

Pra­cov­ní náplň:
orga­ni­zo­vá­ní pra­cí v odvět­ví rost­lin­né a živo­čiš­né výro­by
zna­lost dotač­ní pro­ble­ma­ti­ky

Nabí­zí­me:
výbor­né mzdo­vé ohod­no­ce­ní
slu­žeb­ní auto­mo­bil i k sou­kro­mým úče­lům
mož­nost výko­nu prá­va mys­li­vos­ti ve firem­ní honit­bě 

K písem­né či úst­ní žádosti o mís­to při­lož­te pro­fes­ní živo­to­pis.
kon­takt: 602 425 995
e‑mail: zc.tp1664911753vzz@a1664911753vokna1664911753k.j1664911753


FINANČNÍ ÚČETNÍ – EKONOM PRÁCE A MEZD

Úva­zek: Prá­ce na plný úva­zek
Smlou­va: Pra­cov­ní smlou­va
Mís­to výko­nu prá­ce: Pra­cha­ti­ce
Nástup: mož­ný od 3.3.2022

Základ­ní poža­dav­ky pro nabí­ze­nou pra­cov­ní pozi­ci:
zna­lost účet­ní a mzdo­vé legisla­ti­vy

Pra­cov­ní náplň:
zajiš­ťo­vá­ní pla­teb­ní­ho sty­ku
říze­ní mzdo­vé agen­dy

Nabí­zí­me:
odpo­ví­da­jí­cí mzdo­vé ohod­no­ce­ní
5 týd­nů dovo­le­né
pří­spě­vek na stra­vo­vá­ní
pří­spě­vek na dopra­vu

K písem­né či úst­ní žádosti o mís­to při­lož­te pro­fes­ní živo­to­pis.
kon­takt: 602 425 995
e‑mail: zc.tp1664911753vzz@a1664911753vokna1664911753k.j1664911753


PRODAVAČKA MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ

Úva­zek: Prá­ce na plný úva­zek
Smlou­va: Pra­cov­ní smlou­va
Mís­to výko­nu prá­ce: Vola­ry
Nástup: mož­ný od 3.3.2022

Základ­ní poža­dav­ky pro nabí­ze­nou pra­cov­ní pozi­ci:
obchod­ní doved­nos­ti
peč­li­vost
komu­ni­ka­tiv­nost
fle­xi­bi­li­ta
vyu­če­ní v obo­ru vítá­na

Pra­cov­ní náplň:
pro­dej masa a mas­ných výrob­ků pro­du­ko­va­ných ve vlast­ní pro­vo­zov­ně.

Nabí­zí­me:
odpo­ví­da­jí­cí mzdo­vé ohod­no­ce­ní
5 týd­nů dovo­le­né
pří­spě­vek na stra­vo­vá­ní
pří­spě­vek na dopra­vu

kon­takt: 602 425 995
e‑mail: zc.tp1664911753vzz@a1664911753vokna1664911753k.j1664911753

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně