Síd­lo spo­leč­nos­ti
Pivo­var­ská 197
383 01 Pra­cha­ti­ce
IČ 63910390
DIČ CZ63910390
Tele­fon: 388 313 240
Fax: 388 313 681
mob: 602 425 995
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037vokna1627814037k.j1627814037

Kon­tak­ty

Ing. Fran­ti­šek Šimek, CSc.
před­se­da před­sta­ven­stva a jed­na­tel spo­leč­nos­tí
mob: 606 733 014

Ing. Jiří Von­d­ruš­ka
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /ZEFA. VKT, EKOZEFA/
mob: 602 105 992
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037ksurd1627814037nov.j1627814037

Bc. Jiří Bízek
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /AGRUP, ZSCH, ZODK, EKOAGRUP, EKOZSCH/
mob: 724 981 245
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@k1627814037ezib.1627814037j1627814037

Ing. Fran­ti­šek Vavruš­ka
ředi­tel úseku země­děl­ské výro­by /GWFA, ŠUMAVA, EKOŠUMAVA/
mob: 607 558 161
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037ksurv1627814037av.f1627814037

Ing. Pavel Šve­jda
ředi­tel úseku země­děl­ské záso­bo­vá­ní a výkup /ZZV/
mob: 606 733 719
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037djevs1627814037.p1627814037

Ing. Zuza­na Bara­no­vá
ředi­tel úseku obcho­du a potra­vi­nář­ské výro­by
/ZZV, ZEFA, ZSCH, ODŠ, AKŠ/
mob: 602 184 501
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037vonar1627814037ab.z1627814037

Jana Mert­lí­ko­vá, BBus, Dis.
hlav­ní účet­ní
mob: 602 157 541
e‑mail: zc.tp1627814037vzz@a1627814037vokil1627814037trem.1627814037j1627814037

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně