Rekonstrukce původně gotické tvrze v Lipovicích

 

Agro­kom­plex Šuma­va s.r.o. pro­vá­dí rekon­struk­ci kul­tur­ní památ­ky tvrz Lipo­vi­ce.

Tato akce je pod­po­ře­na z roz­počtu Jiho­čes­ké­ho kra­je.
Více z his­to­rie zde.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně