Vychází druhý díl oblíbených receptů kulináře Petra Stupky

 

Prá­vě jsme zve­řej­ni­li na webo­vých strán­kách volar­ských jatek vyzná­ní kuli­nář­ské­ho mága Pet­ra Stup­ky, jak vykouz­lit z pocti­vé­ho hově­zí­ho pochout­ky pro chví­le všed­ní a svá­teč­ní. Dru­hý díl oblí­be­ných recep­tů začí­ná hut­ným volar­ským oukro­pem, pro­zra­zu­je tajem­ství suro­vin raj­ské kla­si­ky a ang­lic­ké hově­zí peče­ně. Roš­tě­ná se šumav­ský­mi hou­ba­mi při­vo­lá vzpo­mín­ky na úchvat­nou dovo­le­nou, řez­nic­ký papri­káš vzdá úctu tra­dič­ní­mu řemeslu. Na pomy­sl­ný vrchol labuž­nic­tví vystou­pá­te po ochut­ná­ní pocti­vé­ho hově­zí­ho s jableč­ným kře­nem. Recep­ty a dal­ší infor­ma­ce jsou sou­čás­tí rodin­né­ho bale­ní hově­zí­ho masa, kte­ré pod regis­tro­va­nou znač­kou Dary šumav­ské pří­ro­dy vyhle­dá­va­jí znal­ci dob­ré­ho jíd­la z celé repub­li­ky.

 

Recep­ty 2. díl zde

foto-recepty

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně