Zahájení sklizně chlumanských brambor

 


V posled­ním srp­no­vém týd­nu byla v Země­děl­ské spo­leč­nos­ti Chlu­ma­ny na Pra­cha­tic­ku zahá­je­na skli­zeň vyhlá­še­ných bram­bor. Do kuchy­ní spo­tře­bi­te­lů se opět dosta­nou oblí­be­né odrů­dy Red Anna s čer­ve­nou slup­kou a žlu­to­hně­dé Adély. Chlu­man­ští je zasá­ze­li na nece­lých 25 hek­ta­rech půdy, při­čemž letos okra­jo­vě tes­tu­jí novou odrů­du Bohe­mia z velhar­tic­ké šlech­ti­tel­ské sta­ni­ce VESA. Mají vyni­kat výbor­nou kon­zum­ní kva­li­tou a sta­bi­li­tou žlu­tě syté bar­vy hlíz za syro­va i po uva­ře­ní. Pod­le vyjá­d­ře­ní Ing. Lud­mi­ly Buš­ko­vé se ZSCH jsou bram­bo­ry navzdo­ry kri­tic­ké­mu suchu střed­ně veli­ké a před­po­klá­da­ný výnos se odha­du­je na 200 met­rá­ků z hek­ta­ru. Skli­zeň zpra­cu­je zmo­der­ni­zo­va­ná tří­dí­cí lin­ka v Bram­bo­rár­ně Chlu­ma­ny. Ke spo­tře­bi­te­lům se dosta­nou přímým pro­de­jem z chlu­man­ské­ho pro­vo­zu a nebo na míst­ním far­mář­ském trhu.

3133

Chlumanské brambory detail

Chlumanské brambory ruce

 

Komentáře nejsou povoleny.

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně