Zvěřina na gastronomické přehlídce

 

Přá­te­lé, znal­ci a milov­ní­ci dob­ré­ho jíd­la a pití se sešli na tra­dič­ní eno-gastro­no­mic­ké pře­hlíd­ce v Pra­cha­ti­cích. Letoš­ní jubi­lej­ní 10. roč­ník obo­ha­ti­la nabíd­ka zvě­ři­ny z pod­hor­ské čás­ti Šuma­vy, kte­rou pod­po­ři­la sku­pi­na země­děl­ských spo­leč­nos­tí Agro­kom­plex Šuma­va. Vrcho­lem svá­teč­ní­ho setká­ní byla sobot­ní sva­to­hu­bert­ská mše v pra­cha­tic­kém kos­te­le sv. Jaku­ba za účas­ti Povl­tav­ských tru­ba­čů a Chrá­mo­vé­ho sbo­ru Ševětín.

K udá­los­ti se vra­cí­me naší foto­re­por­tá­ží.

 7811 web
8095 web
7936 web
8244 web
8196 web
 8203 web
8397web
8502 web
8621 web

Komentáře nejsou povoleny.

Uskupení Agrokomplex Šumava

země­děl­ská prvo­vý­ro­ba / údrž­ba kra­ji­ny / ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost / skla­do­vá­ní a výro­ba krm­ných smě­sí / obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou / pekař­ská výro­ba / jateč­ná výro­ba / obchod­ní cen­t­rum

Aktuálně