Agro­kom­plex Šuma­va tvo­ří majet­ko­vě pro­po­je­nou sku­pi­nu spo­leč­nos­tí, kte­rá sle­du­je spo­leč­ný cíl – kom­plex­ní, inte­gro­va­ný sys­tém hos­po­da­ře­ní v hor­ské a pod­hor­ské čás­ti Šuma­vy při respek­to­vá­ní základ­ních pří­rod­ních, eko­no­mic­kých a soci­ál­ních záko­ni­tos­tí. Veš­ke­rá hos­po­dář­ská čin­nost je pro­vá­dě­na v sou­la­du s legisla­tiv­ní­mi nor­ma­mi a v úzké sou­čin­nos­ti s míst­ní­mi orgá­ny stát­ní sprá­vy a ochra­ny pří­ro­dy. Sku­pi­na spo­leč­nos­tí uplat­ňu­je tako­vé hos­po­dář­ské postu­py, kte­ré jsou pří­ro­dě blíz­ké, s cílem zajis­tit eko­lo­gic­kou sta­bi­li­tu obhos­po­da­řo­va­né­ho úze­mí. Ved­le země­děl­ské prvo­vý­ro­by, údrž­by kra­ji­ny, udr­žo­vá­ní v kra­ji­ně roz­ptý­le­né zele­ně, ochra­ny pří­ro­dy a pro­vo­zo­vá­ní mys­li­vos­ti a rybář­ství se zabý­vá rov­něž zpra­co­vá­ním země­děl­ských výrob­ků a obcho­dem se země­děl­ský­mi komo­di­ta­mi a hos­po­dář­ský­mi potře­ba­mi.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně