Brambory z Chluman chválí i Petr Stupka

 

Skli­zeň hlíz vrcho­lí v Země­děl­ské spo­leč­nos­ti Chlu­ma­ny, sou­čás­ti usku­pe­ní Agro­kom­plex Šuma­va. „Letos jsme zvý­ši­li výmě­ru z tra­dič­ních dva­a­dva­ce­ti na pět­a­dva­cet hek­ta­rů“, říká Ing. Lud­mi­la Buš­ko­vá z mar­ke­tingu a dodá­vá, „výnos je vyso­ký a bram­bo­ry budou k dostá­ní téměř až do příští sezó­ny”. Jed­no z mála míst, kde se zpra­co­vá­ním této plo­di­ny zabý­va­jí, je Bram­bo­rár­na v Chlu­ma­nech na Pra­cha­tic­ku. Sem putu­je raná odrů­da Red Anna s čer­ve­nou slup­kou, Dali a Adéla se žlu­tou slup­kou k dal­ší­mu usklad­ně­ní a zhod­no­ce­ní. Rov­něž stou­pá zájem o lou­pa­né bram­bo­ry, kte­ré šet­ří prá­ci v kuchy­ních pra­cha­tic­kých škol a restau­ra­cí. Jejich kva­li­tu si pochva­lu­je i popu­lár­ní kuchař­ský čaro­děj Petr Stup­ka. Bram­bo­ry lze výhod­ně kou­pit v pra­cha­tic­ké pro­dej­ně Hos­po­dář nebo pří­mo v Chlu­ma­nech.

3153 2

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně