Dobré jídlo a pití má lákat turisty

 

Sýry, ryby, zvě­ři­na a víno byl název tra­dič­ní gastro­no­mic­ké udá­los­ti, kte­rá popu­la­ri­zu­je zážit­ko­vou gastro­no­mii. Pra­cha­ti­ce jsou sku­teč­ným rene­sanč­ním skvos­tem a tak není divu, že akce se kona­la v pro­sto­rách his­to­ric­ké rad­ni­ce i na vol­né plo­še náměs­tí. V kuchař­ském stu­diu před­vá­dě­li mistři kucha­ři před zra­ky návštěv­ní­ků umě­ní pří­pra­vy pokr­mů a spe­ci­a­lit z ryb a zvě­ři­ny. Na jídel­ním líst­ku se obje­vil bažan­tí kal­doun (svá­teč­ní polév­ka) s maso­vý­mi kned­líč­ky, sil­ný vývar z pra­tu­ra nebo zvě­ři­no­vá paš­ti­ka s per­ní­kem a bru­sin­ka­mi. Hlav­ní­mu cho­du vévo­dil kan­čí guláš s divo­kým koře­ním, jele­ní steak s omáč­kou ze suše­ných šves­tek i kan­čí ragů s les­ní­mi hou­ba­mi. Jed­ním z cílů dvou­den­ní pře­hlíd­ky je nalá­kat do Pra­cha­tic turis­ty. Uni­kát­ní měst­ská památ­ko­vá rezer­va­ce nabí­zí 135 pamá­tek. Ve výčtu nechy­bí domy, cír­kev­ní památ­ky, brá­na a kaš­na. Péče měs­ta o his­to­ric­ké dědic­tví byla něko­li­krát oce­ně­na titu­lem His­to­ric­ké měs­to roku. Úspěš­ný gastro­no­mic­ký pro­jekt s  potě­še­ním pod­po­řil Agro­kom­plex Šuma­va, kte­rý v rám­ci inte­gro­va­né­ho sys­té­mu hos­po­da­ří v hor­ské a pod­hor­ské čás­ti Šuma­vy.

8094

8122

8209

8408

8452

8466

8317

8412

 

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně