Země­děl­ská prvo­vý­ro­ba

Údrž­ba kra­ji­ny a udr­žo­vá­ní v kra­ji­ně roz­ptý­le­né zele­ně

Ochra­na pří­ro­dy a mys­li­vost

Jateč­ná výro­ba

Výro­ba, skla­do­vá­ní a pro­dej kon­zum­ních a lou­pa­ných bram­bor

Sklad a obchod s obi­lo­vi­na­mi a řepkou

Výro­ba krm­ných smě­sí

Výro­ba el. ener­gie a tep­la

Far­mář­ské obcho­dy

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně