Slavnost regionální gastronomie

 

Rok s rokem se sešel a věhlas­ná pře­hlíd­ka gastro­no­mic­kých spe­ci­a­lit opět zapl­ni­la 6. a 7. září his­to­ric­ké pro­sto­ry pra­cha­tic­ké rad­ni­ce. Záži­tek snou­be­ní pokr­mů a vín nese časo­vou pečeť 16. roč­ní­ku Sýry a víno, 14. roč­ní­ku Ryby a víno a 5. roč­ní­ku Zvě­ři­na a víno. Ten­to­krát ředi­tel fes­ti­va­lu Michal Kočan pozval veřej­nost na vyni­ka­jí­cí sýry, sýro­vé salá­ty, rybí salá­ty, rybí pokr­my i ukáz­ky pří­pra­vy sushi a „tata­rá­ku“ ze slad­ko­vo­ních ryb. Váže­ným part­ne­rem tra­dič­ní­ho kuli­nář­ské­ho svát­ku je Agro­kom­plex Šuma­va. Kro­mě pre­zen­ta­ce výteč­ných zvě­ři­no­vých uze­nin z Jatek Vola­ry, zde před­sta­vil novou pra­cha­tic­kou Restau­ra­ci Čer­ný Med­věd. V té si potr­pí na neši­ze­nou regi­o­nál­ní kuchy­ni, na pře­hlíd­ce kucha­ři zazá­ři­li deli­kát­ním rost bee­a­fem z kolou­cha a srn­čí rolá­dou. Sou­čás­tí akce je kul­tur­ní a spo­le­čen­ský pro­gram, auk­ce archiv­ních vín pro cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly a výbor­né víno od vina­řů z Mora­vy a Čech. Kata­log vína čítal na 104 polo­žek k ochut­ná­ní.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně