Speciality z volarských jatek získaly tři prestižní ceny

 

V sou­tě­ži Chut­ná hez­ky. Jiho­čes­ky byla oce­ně­na Volar­ská peče­ná šun­ka s koře­ním DEKOR prv­ním mís­tem v kate­go­rii Mas­ných výrob­ků tepel­ně opra­co­va­ných a rov­něž i Jele­ní klo­bá­sa v kate­go­rii Mas­ných výrob­ků trvan­li­vých. Deli­kát­ní chuť masa u šun­ky je docí­le­na akcen­tem pikant­ní­ho koře­ní, pro klo­bá­su je typic­ká vyrov­na­ná a při­tom sil­ná chuť divo­či­ny. Zákla­dem uze­nin a spe­ci­a­lit z Volar jsou kva­lit­ní suro­vi­ny od jiho­čes­kých cho­va­te­lů nebo u zvě­ři­ny jele­ní maso z vlast­ních honi­teb v oko­lí Volar, Zby­tin a Nové Pece na Šuma­vě.

4548 m

KM_C224e-20160707102101

Sou­těž­ní poro­tu Minis­ter­stva země­děl­ství také nadchla Volar­ská peče­ná šun­ka s koře­ním DEKOR a udě­li­la jí znám­ku Regi­o­nál­ní potra­vi­na. O cen­nou tro­fej v tra­dič­ně nej­sil­něj­ší kate­go­rii Mas­ných tepel­ně opra­co­va­ných výrob­ků usi­lo­va­lo 32 regi­o­nál­ních spe­ci­a­lit.

4617 m

KM_C224e-20160707102101

RP JČK 2016 Certifikáty ZEFA Volary

ZEFA Vola­ry nava­zu­je na pro­slu­lé volar­ské řez­ní­ky a uze­ná­ře. Rekon­struk­cí pro­vo­zu jatek ve Vola­rech – Stö­gro­vě huti vznik­la s pod­po­rou Evrop­ské unie moder­ní poráž­ka sko­tu s míst­ní výro­bou tra­dič­ních spe­ci­a­lit.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně