Sváteční pozvánka na výlov Křišťanovického rybníka

 

Zve­me všech­ny milov­ní­ky ryb na hráz Křišťa­no­vic­ké­ho ryb­ní­ka, poblíž šumav­ské obce Křišťa­no­vi­ce, 9 km jiho­zá­pad­ním smě­rem od Pra­cha­tic. Na úte­rý 28. říj­na dopo­led­ne při­pra­vi­lo usku­pe­ní Agro­kom­plex Šuma­va jeho výlov spo­je­ný s pro­de­jem živých ryb, občer­stve­ním z rybích pochou­tek a pro­de­jem volar­ských uze­nin. Ten­to les­ní ryb­ník o roz­lo­ze 17 hek­ta­rů je nej­vý­še polo­že­ným ryb­ní­kem v Čes­ké repub­li­ce. Díky cha­rak­te­ru pod­lo­ží a kva­li­tě vody v něm vyrůs­ta­jí mimo­řád­ně chut­né ryby. Přijď­te si užít svá­teč­ní den do kou­zel­né­ho pří­rod­ní­ho zákou­tí a ochut­nat šumav­ské deli­ka­te­sy.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně