Svátek harmonie chuti

 

Na počá­tek září si všich­ni znal­ci dob­ré­ho jíd­la a pití rezer­vu­jí víken­do­vý ter­mín do Pra­cha­tic. Za zdmi rene­sanč­ní rad­ni­ce je opět čeka­ly eno-gastro­no­mic­ké pře­hlíd­ky sýrů, ryb, zvě­ři­ny a vína. Pat­nác­ti­le­tá tra­di­ce spo­je­ná se svě­ží­mi tvůr­čí­mi nápa­dy dáv­no pře­sáh­la hra­ni­ce kra­je. Do měs­ta pod Libí­nem dopu­to­va­la vína z čes­kých a morav­ských vinic, sýry, ryby a zvě­ři­nu pre­zen­to­va­li pře­váž­ně regi­o­nál­ní výrob­ci. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku byly dob­ro­ty ze stu­de­né kuchy­ně z rukou zku­še­né­ho mis­tra Kar­la Jar­ma­ra z Vodňan, šéf­ku­cha­ře restau­ra­ce Zla­tý sou­dek. S potě­še­ním jsme tuto celo­re­pub­li­ko­vou gastro­no­mic­kou udá­lost pod­po­ři­li výteč­nou pale­tou zvě­ři­no­vých spe­ci­a­lit z pro­duk­ce jatek ZEFA Vola­ry, pat­ří­cí do pod­ni­ka­tel­ské sku­pi­ny Agro­kom­plex Šuma­va.

 

 

 

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně