Vepřové hody na prachatickém Velkém náměstí

 

Pří­jem­ný gastro­no­mic­ko-pozná­va­cí záži­tek vás bude čekat 14. úno­ra 2015 od 8 hodin na Vel­kém náměs­tí v Pra­cha­ti­cích. Vep­řo­vé hody pořá­da­né měs­tem pod Libí­nem při­ne­sou ukáz­ku zabi­jač­ky v podá­ní zdat­ných řez­nic­kých mis­trů. Kro­mě pozná­ní lido­vé tra­di­ce může­te ochut­nat sta­ro­čes­ké dob­ro­ty a dopl­nit domá­cí spíž. Záru­kou nej­lep­ší kva­li­ty mas­ných, uze­nář­ských a zvě­ři­no­vých spe­ci­a­lit je původ z tra­dič­ních jatek spo­leč­nos­ti ZEFA Vola­ry, čle­na usku­pe­ní Agro­kom­plex Šuma­va.

plak‡t hody

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně