Volarský bok dekor oceněn certifikátem Regionální potravina 2014

 

Vlo­ni uspě­la v popu­lár­ní sou­tě­ži Regi­o­nál­ní potra­vi­na Volar­ská pikant­ní klo­bá­sa. Letos bodo­val v kate­go­rii “mas­ných trvan­li­vých výrob­ků” Volar­ský bok dekor. Je vyro­ben z čis­té­ho, vel­mi kva­lit­ní­ho vep­řo­vé­ho masa, kte­ré pochá­zí od míst­ních cho­va­te­lů a dochu­cen drce­ným kmí­nem, slad­kou papri­kou a hrubě drce­ným pepřem čtyř dru­hů. Neob­sa­hu­je žád­né náhraž­ky ani kom­po­nen­ty z obi­lo­vin.

Spo­leč­nost ZEFA Vola­ry tak nava­zu­je na pro­slu­lé volar­ské řez­ní­ky a uze­ná­ře. Rekon­struk­cí pro­vo­zu Jatek ve Vola­rech — Stö­gro­vě Huti, vznik­la s pod­po­rou Evrop­ské unie moder­ní poráž­ka hově­zí­ho sko­tu s míst­ní malo­vý­ro­bou tra­dič­ních spe­ci­a­lit. ZEFA Vola­ry je sou­čás­tí kom­plex­ní­ho inte­gro­va­né­ho sys­té­mu hos­po­da­ře­ní v hor­ské a pod­hor­ské čás­ti Šuma­vy.

Cer­ti­fi­kát Regi­o­nál­ní potra­vi­na 2014 si v rám­ci pro­gra­mu tra­dič­ních Sel­ských slav­nos­tí v Hola­šo­vi­cích pře­vza­la v pátek Ing. Lud­mi­la Buš­ko­vá, ředi­tel­ka mar­ke­tingu pod­ni­ka­tel­ské sku­pi­ny země­děl­ských spo­leč­nos­tí Pra­cha­ti­ce.

2050

2134web

2204 web

 

 

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně