Vracíme pratury na Šumavu

Pra­tur Bos pri­mi­ge­nius obý­val ješ­tě na počát­ku 11. sto­le­tí západ­ní a střed­ní Evro­pu nevy­jí­ma­je šumav­ské hvozdy. S roz­vo­jem civi­li­za­ce divo­ká for­ma pra­tu­ra v celé Evro­pě mizí, jeho posled­ním úto­čiš­těm je pol­ské Mazov­sko, kde pra­tu­ři vyhy­nu­li v 16. sto­le­tí.

SONY DSC

Lidé v prů­bě­hu posled­ních něko­li­ka tisí­ci­le­tí pra­tu­ry domes­ti­ko­va­li a pra­tur se stal pra­ot­cem všech sou­čas­ných ple­men sko­tu.
V 1. polo­vi­ně 20. sto­le­tí při­stou­pi­ly někte­ré zoo­lo­gic­ké zahra­dy ke zpět­né­mu vyšlech­tě­ní pra­tu­ra z ple­men domá­cí­ho sko­tu. Pozo­ru­hod­ných výsled­ků dosáh­ly zejmé­na zoo­lo­gic­ké zahra­dy v Ber­lí­ně a Mni­cho­vě. Díky tomu­to úsi­lí může­me i dnes, ve 21. sto­le­tí, mít před­sta­vu, jak vypa­dal před­chůd­ce všech ple­men sko­tu vyhy­nu­lý pra­tur.

SONY DSC

Usku­pe­ní spo­leč­nos­tí Agro­kom­plex Šuma­va zahá­ji­lo chov zpět­ně vyšlech­tě­né­ho pra­tu­ra /tzv.“náhradního pratura“/ v roce 2008 na pro­vo­ze cho­vu sko­tu Křišťa­nov. Cílem cho­vu je při­spět k dal­ší­mu pro­šlech­tě­ní a sta­bi­li­za­ci toho­to jedi­neč­né­ho ple­me­ne sko­tu. Náhrad­ní pra­tur je vyu­ží­ván k při­ro­ze­né­mu ošet­řo­vá­ní luč­ních poros­tů v loka­li­tách zvláš­tě význam­ných z hle­dis­ka ochra­ny pří­ro­dy.

Dva­ceti­hek­ta­ro­vý výběh tvo­ře­ný z polo­vi­ny pas­t­vi­na­mi a ostat­ní plo­chou porostlou suk­ce­siv­ní­mi dře­vi­na­mi se nachá­zí poblíž obce Křišťa­nov na hra­ni­ci vojen­ské­ho pro­sto­ru Bole­ti­ce. Kro­mě infor­mač­ní­ho pane­lu je na okra­ji vyba­ven vyhlíd­ko­vou věží pro pozo­ro­vá­ní těch­to impo­zant­ních zví­řat.

Comments are closed.

Uskupení Agrokomplex Šumava

zemědělská prvovýroba / údržba krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba / jatečná výroba / obchodní centrum

Aktuálně